Academia de Pictura “Stati Art”

[X]

FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

Academia de Pictură „Stati Art” se propune a fi o instituţie care vine cu un model de program restructurat pentru învăţământul superior artistic contemporan, care aduce în prim-plan studiul academic şi are drept scop pregătirea, perfecţionarea şi calificarea specialiştilor de înaltă competenţă profesională şi maturitate artistică.

Pictura de şevalet a constituit pentru decenii pilonul fundamental pe care s-a axat învăţământul artistic academic din lumea întreagă, aspect care îşi pierde actualitatea, fiind substituit cu iniţiative artistice independente ce pun accentul pe forme şi practici inovative, cu caracter experimental, care devin tot mai vizibile în cadrul programelor de învăţământ artistic. Toate acestea duc la denaturarea noţiunii de „şcoală” şi la insuficienţa pregătirii profesionale a studenţilor. În acest context, Academia de Pictură „Stati Art” îşi propune să revalorifice şi să dea continuitate studiului academic în domeniul Picturii de şevalet.

Fezabilitatea înfiinţării Academiei de Pictură „Stati Art” este condiţionată şi de alţi factori, precum:

  • Posibilitatea de a crea o continuitate a învăţământului artistic în ramura pictură de şevalet, datorită existenţei în Republică a instituţiilor de învăţământ preuniversitar de specialitate şi care ar oferi absolvenţilor acestora, oportunitatea de a-şi continua studiile vocaţionale la un nivel superior calitativ.
  • Existenţa cadrelor didactice calificate care ar putea asigura studiile de calitate la specialitatea Pictură de şevalet.
  • Programul de învăţământ la disciplinele fundamentale şi cele de specialitate pentru studenţii din Republica Moldova şi din străinătate, care se bazează preponderent pe studiul practic, după modele, conform genurilor de artă clasică şi care aduce în prim-plan importanţa studiului picturii în „plein-air” în contextul instruirii academice.

Academia de Pictură „Stati Art” este constituită din Facultatea de Arte Plastice, unde activează Catedra de Pictură.

Planul de învăţământ este structurat pe etape de studii şi module de discipline, ce asigură continuitate şi logică pregătirii studenţilor. Cursul disciplinelor fundamentale şi de specialitate – desen, pictură, compoziţie - este unul avansat şi aprofundat, se realizează pe parcursul a 4 ani şi reprezintă baza structurală a programului de studii. Totodată, instruirea artistică în cadrul APSA se bazează pe un program de studii adiţional: Practica de iniţiere în specialitate - tehnica picturii şi desenului în „plein-air”. APSA organizează în cadru unui an de studii, trei practici de specialitate, desfăşurate în cadrul taberelor de creaţie.

Planul de învăţământ al APSA oferă studenţilor pregătirea didactică în cadrul modulului psiho-pedagogic, cu stagii de practică pedagogică în cadrul instituţiilor de profil artistic şi în cadrul taberelor de creaţie, în care sunt antrenaţi elevi din treapta liceală.

APSA oferă programul de licenţă pentru specialitatea Pictură. Studiile se efectuează cu frecvenţa la zi, cu durata de 4 ani, care prevăd acumularea a 240 credite transferabile şi 60 de credite transferabile prin modulul psiho-pedagogic, la solicitare. Titlul obţinut de absolventul ciclului I este de licenţiat în Arte.

În vederea furnizării serviciilor educaţionale moderne, organizarea eficientă a procesului de studii şi evoluţia profesională continuă a studenţilor, APSA încheie acorduri de parteneriat cu alte instituţii de învăţământ superior acreditate din ţară şi de peste hotare.

Pentru desfăşurarea studiului disciplinelor fundamentale de specialitate în cadrul programului de învăţământ, APSA dispune de sediu separat, dotat cu ateliere de pictură, desen, sală de anatomie artistică, spaţiu expoziţional, auditoriu echipat cu calculatoare. Baza tehnico-materială a Academiei, dotarea metodologică şi informaţională, pot asigura instruirea artistică la cel mai înalt nivel, impus de practica mondială în domeniu.

În concordanţă cu cerinţele integrării în circuitul naţional şi internaţional al valorilor, educaţia academică în cadrul APSA este strâns legată de promovarea creaţiei artistice, crearea şi tezaurizarea valorilor artistice şi cercetarea ştiinţifică a universului artistic. Afirmarea identităţii instituţiei de învăţământ artistic se face prin profesionalismul şi coerenţa perfecţionării artistice, pornind de la nevoile de învăţare ale tinerilor, în spirit critic şi competitiv, astfel încât să se formeze competenţe analitice şi artistice, iar studenţii să devină capabili să creeze, la rândul lor, cunoştinţe noi şi să îmbogăţească tezaurul spiritual. În acest scop, tinerii vor contribui la evaluarea procesului de învăţământ şi vor fi consideraţi parteneri în proiectele culturale ale Academiei, impunând prezenţa valorică a instituţiei ca un dat de necontestat. În acest sens, APSA asigură şi dezvoltă resursele şi instrumentele necesare derulării proceselor de educaţie, creaţie artistică şi de cercetare ştiinţifică, la standarde de calitate necesare unei competitivităţi în Spaţiul European al Învăţământului Superior.

\